Natur & biologisk mångfald

De många olika naturtyperna, både över och under vattenytan, gör Skärgårdshavet till ett av de artrikaste områdena i hela landet. Eftersom både Åbo Akademi och Åbo Universitet har bedrivit forskning här under flera årtionden, hör Skärgårdshavet till ett av de mest välundersökta i Finland – inte bara ur biologiskt, utan även ur geologiskt, historiskt och socioekonomiskt perspektiv.

På ett eller annat sätt påverkas all verksamhet i skärgården av det omgivande havet. Att arbeta för ett välmående hav är därför ett av biosfärområdets viktigaste uppgifter. Biosfärområdet bedriver ingen egen forskning, utan tyngdpunkten ligger på att sprida aktuell forskning och goda exempel om vad man som organisation eller privatperson kan göra för att rädda Östersjön.

Traditionell djurhållning i skärgården har både ekologiska och kulturella fördelar. I nära samarbete med Nationalparken har Skärgårdshavets biosfärområde har lyft fram de ekologiska och ekonomiska aspekterna av landskapsvård och uppmuntrat bönderna att marknadsföra sina produkter som naturbeteskött. Biosfärområdet har även genomfört kurser i att utbilda landskapsvårdare, samt befrämjat samarbetet mellan markägare och djurhållare för att hitta mera betesdjur för naturområden som är i behov av landskapsvård.

Traditionell djurhållning i skärgården har både ekologiska och kulturella fördelar. I nära samarbete med Nationalparken har Skärgårdshavets biosfärområde har lyft fram de ekologiska och ekonomiska aspekterna av landskapsvård och uppmuntrat bönderna att marknadsföra sina produkter som naturbeteskött. Biosfärområdet har även genomfört kurser i att utbilda landskapsvårdare, samt befrämjat samarbetet mellan markägare och djurhållare för att hitta mera betesdjur för naturområden som är i behov av landskapsvård.

Biosfärområdets kontor har gjort stora insatser för att främja fårnäringen i skärgården. Fårhållning lämpar sig väl för det splittrade ö-landskapet, som ger goda förhållanden för en småskalig, högkvalitativ köttproduktion. Intresset för fårnäringen har ökat markant under de senaste 10 åren. Betande får har också en viktig uppgift inom landskapsvården och därmed bevarandet av mångfalden av arter i skärgården.