Biosfärakademin

Kunskapsbaserade upplevelser för att stärka barn och ungas känsla av tillhörighet samt deras relation till natur och kultur.

Den pedagogiska verksamheten delas upp i olika delområden: Småbarnspedagogik, Grundläggande utbildning, Ungdomar samt Verksamhet för besökare.

Genom Biosfärakademin, som fungerar som ett pedagogiskt program för Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes verksamhet, vill vi bidra till ett hållbarhetstänk som genomsyrar verksamheten i småbarnspedagogiken, grundskolan och på andra stadiet. Vi vill stärka ungdomarnas handlingskraft för hållbarhet i sin närmiljö och deras delaktighet i biosfärområdet. Vi vill öka kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom ramarna för Unescos program för biosfärområden. Vi ser även barn och unga, som vistas eller besöker skärgården, som en viktig målgrupp. Biosfärområdet har långsiktiga mål för Biosfärakademins verksamhet anpassas efter behov och möjligheter som uppstår på vägen hos de centrala samarbetsparterna och i samhället för övrigt. Under kommande år kommer vi att lägga mera vikt vid verksamheten som är riktad till äldre barn och ungdomar.