Kirjais Nature Inn and Villas

Vår roll inom biosfärområdet är:

Camilla Grönqvist som driver Kirjais Kursgård berättar att kursgården har en lång tradition av samarbete med Skärgårdshavets Naturskola. Med en ny inriktning från och med 2020, vill Kirjais Kursgård ytterligare utveckla och fördjupa arbetet med skärgården, naturen och Skärgårdshavets biosfärområde i fokus.

– Jag önskar att ”kursgården” ska bli mera av en ”naturgård”, berättar Camilla. En namnändring kan därför komma i fråga, samtidigt som själva platsen utvecklas till ett ställe där kunderna får information om biosfärområdet och naturen genom utställningar och händelser.

Det finns planer på att ordna temaveckoslut och olika evenemang för familjer och grupper som fokuserar på skärgårdens natur och kultur, exempelvis fågelveckoslut, svamputfärder och kurser i att använda fårull. Verksamheten med naturlägerskolor kring sådana teman kommer också att fortsätta. 

Genom naturstigar och skyltar kommer Kirjais kursgård att informera om varför det är viktigt med naturens mångfald, och förmedla respekt och intresse för traditionella metoder, såsom landskapsvård med betande djur.  

Camilla är insatt hållbar turism och skärgårdskulturen ligger nära hjärtat – en strävan är att få en certifiering inom Sustainable Travel Finland. Företaget vill satsa på miljövänliga val och aktivt kommunicera utåt om dem, samtidigt som kunder och gäster uppmanas att ta del av en cirkulär ekonomi genom att bland annat sortera.

Kursgården söker aktivt samarbete med grannarna och den lokala föreningen, gällande såväl talkoarbete, kompostering i byn och möjligen också anskaffningar såsom vindkraft. För nyanskaffningar prioriteras det lokala utbudet. Kurgården vill också delta i projekt i byn som gör den gästvänligare och intressantare, det kunde till exempel gälla en ny naturstig och att röja vass från en del av bystranden.