Partnerskap

Partnerskap med biosfärområdet

Som officiell partner till biosfärområdet kan organisationer och företag lyfta fram hur man arbetar för en hållbar utveckling i skärgården. 

Verksamheten inom Skärgårdshavets biosfärområde bygger på samarbete, och så gör också partnerskapsprogrammet. Det är inte en officiell, avgiftsbelagd hållbarhetsmärkning, utan en gemensam strävan efter en hållbar skärgårdsmiljö och ett livskraftigt samhälle. Alla biosfärpartners roll i arbetet definieras. 

Som partner är man en del av Unescos ambitiösa biosfärprogram för att tackla globala utmaningar på ett lokalt plan. En biosfärpartner kan synliggöra sina insatser och ta del av andras via biosfärområdets olika kommunikationskanaler och regelbundet återkommande forum för samarbete och kunskap. Som biosfärparner får man använda sig av biosfärområdets partnerlogo.

Våra biosfärpartner

Alla biosfärpartner är utmärkta på kartan. Huvudparter med blått och biosfärpartner med gult.

Huvudpartner

Våra huvudparter ingår i styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde och utgör stommen för biosfärområdets organisation.

 • Egentliga Finlands NTM-central (huvudansvar)
 • Egentliga Finlands Förbund (pdf)
 • Forststyrelsen (pdf)
 • Åbo Akademi (pdf)
 • Åbo Universitet (pdf)
 • Pargas (pdf) (sköter biosfärkontoret tillsammans med NTM och Kimitoön)
 • Kimitoön (pdf)

Välkommen med som partner!

I det partneravtal som ingås definierar företaget eller organisationen sin roll i biosfärområdet och väljer minst två temaområden man vill fokusera på. De fem olika temaområdena är:

 • Värna om natur- och kulturarv
 • Värna om Skärgårdshavet
 • Främja hållbar turism
 • Livskraftig skärgård och cirkulär ekonomi
 • Kännedom om biosfärområdet

Den som vill bli partner ska ha en strävan efter att utvecklas i en hållbarare riktning. Med de uppställda målens hjälp kan man följa upp hur det går. Avtalsperioden är 5 år. Efter det kan målen förnyas, men man kan förstås förnya sina mål oftare vartefter de uppnås. Varje år skriver partnern en kort rapport om sin verksamhet, som stöder biosfärområdets verksamhet. Rapporten ingår i biosfärområdets verksamhetsberättelse. Olika partners framsteg lyfts fram i sociala medier och på biosfärområdets vinterträff. 

Här hittar du en tom avtalsmodell. Sidan 3 och 4 är individuell för varje partner.

Ta kontakt, så berättar vi mer!