UNESCO

Skärgårdshavets biosfärområde är en del av det internationella programmet Människan och biosfären (MAB). Programmet startades på 1970-talet av UNESCO, Förenta Nationernas organ för utbildning, vetenskap och kultur. Programmets mål är att globalt förbättra relationen mellan människa och miljö och dess viktigaste verktyg är att inrätta biosfärområden.

Idag finns det 748 biosfärområden i 134 länder. I Finland finns för närvarande två biosfärområden, ett i Norra Karelen och ett vid Skärgårdshavet, men det finns även långtgående planer på att inrätta ett biosfärområde kring Päijänne.

Biosfärområden är ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekade områden med höga natur- och kulturvärden. En utmärkelse som biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden.

För utbyte av erfarenheter och samarbete mellan olika områden har mindre regionala eller tematiska nätverk bildats inom MAB-programmet. För Skärgårdshavets biosfärområdes del är de viktigaste samarbetsnätverken EuroMAB (Europa, Nordamerika och delar av Ryssland), nätverket för ö- och kustområden, samt NordMAB, som även inkluderar Kanada. För utvecklingen av NordMAB-nätverket har Finlands båda biosfärområden haft en central roll.

Enligt det globala handlingsprogrammet (Lima Action Plan 2016-2025) ska biosfärområden vara modeller för genomförandet av FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.