Karta & geografiskt område

Det geografiska området

Inom biosfärområdet finns skärgårdsområdena i Pargas stad och Kimitoöns kommun; vilket betyder kommunområdena Houtskär, Korpo, Nagu och Iniö i sin helhet och delar av Pargas, Dragsfjärd, Västanfjärd och Kimito. Ytan är 5400 km², varav 820 km² är land och 4580 km² är vatten. Biosfärområdet omfattar inner-, mellan- och ytterskärgård. Internationellt sett utgör dessa zoner en unik helhet av naturtyper.

Biosfärområdena består av tre zoner; kärnområdet (röd), buffertzonen (ljusblå) och samarbetsområdet (mörkblå).

Inom Skärgårdshavets biosfärområdes kärnområde finns nationalparkens mark- och vattenområden som är skyddade enligt lagen. De andra kategorierna skyddsområden inom biosfärområdet, såsom NATURA 2000-områdena, jämställs verksamhetsmässigt med biosfärområdets egentliga kärnområde.

I yttre skärgården runt omkring nationalparken finns glest befolkade privatägda mark- och vattenområden. Denna del av biosfärområdet fungerar som en buffertzon. Buffertzonen är en övergångszon till det kringliggande, lite tätare bebodda områdena i Åbolands skärgård.

Den yttersta zonen av biosfärområdet, med mera mänsklig aktivitet, kallas inom biosfärområdet för samarbetsområdet.

Skärgårdshavets biosfärområdes tre zoner utgörs av:
Kärnområdet (med gult på kartan) Biosfärområdets innersta zon består av statligt ägd, skyddad mark som utgör Skärgårdshavets nationalpark.

Buffertzonen (innanför lila linjen) Den privatägda mark som omsluter nationalparken i yttre skärgården. Fungerar som en övergångszon. Här är påverkan av mänsklig aktivitet på naturen liten.

Samarbetsområdet (innanför gröna linjen) Området kring nationalparken som omfattar de större öarna med tätare bosättning och mera mänsklig aktivitet.