Biosfärområdet

Vad är ett biosfärområde?

Biosfären är det tunna lager kring jordklotet, ca 30 kilometer brett, som innehåller allt levande på jorden. Inom detta tunna skikt ska natur och människa kunna samverka, på ett sätt som inte rubbar den ekologiska balansen. Det är detta som alla biosfärområden i världen handlar om: Hur ska vi människor kunna uppnå en positiv samhällsutveckling, utan att slösa på jordens resurser? På uppdrag av UNESCO fungerar alla biosfärområden som pilotområden, där människan ska kunna bo och utvecklas, samtidigt som samhället kan testa nya modeller för hållbara lösningar gällande både natur, kultur och ekonomi.

Alla världens biosfärområden ska uppfylla tre funktioner; att bevara, utveckla och stödja det område de är verksamma inom:

  • Bevara – att värna om natur- och kulturvärden
  • Utveckla – att främja den ekologiskt och socioekonomiskt hållbara utvecklingen
  • Stödja – att stödja utvecklingsprojekt, upplysning och miljöfostran, samt forskning och uppföljning som bidrar till en hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Biosfärområden består av tre geografiska zoner med olika grad av mänsklig verksamhet.

  • Kärnområdet är ett ett skyddat naturområde
  • Buffertzonen är för det mesta inte ett skyddat område, utan har som uppgift att förmildra störningar från samarbetsområdet
  • Samarbetsområdet består av mer tätbebyggda områden, där det sker mer mänsklig aktivitet.

Tanken är att man med verksamheten i de två yttre zonerna, som omsluter de skyddade naturområdena, kan kontrollera effekten av yttre störningar, samt också utnyttja, utan att förstöra, de natur- och kulturvärden som skyddas inom kärnområdet.