Projektet Unga för en hållbar framtid 2023-2025

Kunskapsbaserade upplevelser för att stärka barn och ungas känsla av tillhörighet samt deras relation till natur och kultur

Genom Biosfärakademin, som fungerar som ett pedagogiskt program för Skärgårdshavets Unesco
biosfärområdes verksamhet, vill vi bidra till ett hållbarhetstänk som genomsyrar verksamheten i
småbarnspedagogiken, grundskolan och på andra stadiet. Vi vill stärka ungdomarnas
handlingskraft för hållbarhet i sin närmiljö och deras delaktighet i biosfärområdet. Vi vill öka
kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen
och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom
ramarna för Unescos program för biosfärområden. Vi ser även barn och unga, som vistas eller
besöker skärgården, som en viktig målgrupp. Biosfärområdet har långsiktiga mål för
Biosfärakademins verksamhet anpassas efter behov och möjligheter som uppstår på vägen hos de
centrala samarbetsparterna och i samhället för övrigt. Under kommande 3 år kommer vi att lägga
mera vikt vid verksamheten som är riktad till äldre barn och ungdomar.

Den pedagogiska verksamheten delas upp i olika delområden: Småbarnspedagogik, Verksamhet inom den grundläggande utbildningen, Verksamhet för ungdomar samt Verksamhet för besökare, sk. “Visitor education”.

Målsättningar/förväntade resultat
-stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö
-utveckla pedagogisk och fostrande verksamhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet, som når barn och unga som bor, vistas i eller besöker Skärgårdshavets biosfärområde
-ge barn, unga samt pedagoger kunskap och handlingskraft för att minska oron för klimatet och miljön samt tillsammans bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund
-öka intresset för naturvetenskaper och studier som kan kopplas till hållbarhetsfrågor samt arbetsmöjligheter i skärgården
-göra Biosfärakademins modeller tillgängliga för andra både nationellt och internationellt

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi