Barn och unga

Genom Biosfärakademin, som fungerar som ett pedagogiskt program för Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes verksamhet, vill vi bidra till ett hållbarhetstänk som genomsyrar verksamheten i småbarnspedagogiken, grundskolan och på andra stadiet. Vi vill stärka ungdomarnas handlingskraft för hållbarhet i sin närmiljö och deras delaktighet i biosfärområdet. Vi vill öka kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom ramarna för Unescos program för biosfärområden. Vi ser även barn och unga, som vistas eller besöker skärgården, som en viktig målgrupp. Biosfärområdet har långsiktiga mål för Biosfärakademins verksamhet anpassas efter behov och möjligheter som uppstår på vägen hos de centrala samarbetsparterna och i samhället för övrigt. Under kommande år kommer vi att lägga mera vikt vid verksamheten som är riktad till äldre barn och ungdomar.

Målsättningar

  • stärka de ungas känsla av lokal tillhörighet samt stolthet över sin närmiljö
  • utveckla pedagogisk och fostrande verksamhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet, som når barn och unga som bor, vistas i eller besöker Skärgårdshavets biosfärområde
  • ge barn, unga samt pedagoger kunskap och handlingskraft för att minska oron för klimatet och miljön samt tillsammans bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund
  • öka intresset för naturvetenskaper och studier som kan kopplas till hållbarhetsfrågor samt arbetsmöjligheter i skärgården
  • göra Biosfärakademins modeller tillgängliga för andra både nationellt och internationellt
Småbarnspedagogik
Grundläggande utbildning
Ungdomsverksamhet
Knattelabbet
För besökare